Zlínskéreality.cz

reality našeho kraje

Podmínky inzerce

Obecná ustanovení

Obchodní podmínky společnosti NetRealit.cz, s.r.o. se sídlem Olomouc, Zamenhofova 718/28, PSČ 779 00, IČ: 26191814, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45892.

Netrealit.cz s.r.o. (dále jen "Provozovatel") je provozovatelem realitního serveru dostupného na internetové adrese (URL) http://www.netrealit.cz a dalších serverů www.spolubydleni.cz, www.bytyvpraze.cz, www.nebytoveprostory.cz, www.drazby.cz, www.katalogbydleni.cz, www.bytyvbrne.cz, www.stredoceske-reality.cz, www.jihoceske-reality.cz, www.plzenske-reality.cz, www.karlovarske-reality.cz, www.ustecke-reality.cz, www.liberecke-reality.cz, www.hradecke-reality.cz, www.pardubicke-reality.cz, www.vysocina-reality.cz, www.brnenske-reality.cz, www.olomouckereality.cz, www.ostravske-reality.cz, www.zlinske-reality.cz (dále jen "Servery").

Provozovatel je oprávněn poskytovat zájemcům reklamní plochy na Serverech k prezentaci reklamního sdělení a jiných reklamních prvků. To vše v souladu s nabídkou a pravidly Provozovatele.

Inzerent, pobočky inzerenta

Inzerentem se stává fyzická nebo právnická osoba, a to buď přímo realitní kancelář, makléř nebo reklamní či mediální agentura. Smluvní vztah vzniká provedením registrace a uzavřením objednávky. Pobočkou se rozumí další kontaktní místo působící pod stejným obchodním názvem a IČ. V případě, že pobočka působí pod jiným názvem a jiným IČ, jedná se o dalšího inzerenta.

Realizační podmínky

Inzercí se rozumí umístnění nabídky inzerce nebo poptávky na servery provozovatele nebo smluvních partnerů provozovatele (dále jen inzerce). Inzerce i reklamní plochy jsou definovanány názvem v produktovém katalogu (ceníku). Ceník obsahuje všechny základní pojmy, tzn. popis všech reklam, inzerce, které jsou součástí kampaně: název reklamy, typ reklamy, název služby, rozměry bannerů. Rezervaci a objednávku je možno uzavřít písemně či emailem. Inzerent souhlasí se zveřejněním všech vložených inzerátů a reklamních bannerů na serveru Provozovatele nebo na serverech třetích stran, s kterými Provozovatel spolupracuje. Povinností inzerenta je uvádět pravdivé a nezkreslené informace o nemovitosti. U nabídky nemovitostí se uvádí cena za objekt, u nabídky na pronájem se uvádí cena za objekt a měsíc.

Objednávka

Inzerent je povinen uzavřít s Provozovatelem službu podepsáním objednávky. Obnovení služby je možné též zaplacením výzvy k platbě na další období. Objednávka je pro Provozovatele závazná, až poté, co jí potvrdí inzerent podpisem nebo zaplacením. Objednávka musí obsahovat: IČ, DIČ, fakturační adresu, korespondenční adresu (je-li odlišná), kontaktní informace (kontaktní osobu, telefon, fax, email), dále inzertní specifikace, které se řídí podle platného ceníku (reklamní pozice, typ inzerce, termín reklamní inzerce, reklamní kampaně, splatnost zálohové faktury, cenu. V případě, že inzerci nebo reklamu objednává agentura uvádějí se na smlouvu její kontaktní údaje. Podpisem objednávky dává inzerent souhlas se zobrazováním textové, bannerové či flashové reklamy, reklamního sdělení a odkazů.

Podklady

Před zahájením reklamy dodá inzerent všechny potřebné podklady, ke spuštění kampaně. Podklady musí být doručeny nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem reklamní kampaně. Řádkovou inzerci si Inzerent vkládá do administračního rozhraní nebo exportuje z realitních software sám. Každý inzerát musí obsahovat povinné údaje. Inzerát, který tyto údaje nemá vyplněny nebo obsahují nesmyslné hodnoty bude provozovatelem odstraněn. Při opakovaném vkládání neúplných inzerátů může být inzerentovi pozastavena inzerce. Všechny inzeráty musí obsahovat cenu.
Inzeráty lze importovat z realitního serveru Nemovitosti.cz. Tato inzerce probíhá jednou denně v nočních hodinách. Import je nutné objednat u Provozovatele a je zdarma.

Odpovědnost Inzerenta za obsah inzerce

Inzerent se zavazuje pravidelně aktualizovat svoji inzerci. Je výslovně zakázáno záměrně umísťovat na server, nebo ponechávat, neaktuální inzeráty, provádět hromadné mazání a opětovné vkládání inzerátů (lze provést pouze ze souhlasu a asistence provozovatele). Inzerent nese plnou zodpovědnost za kvalitu a obsahovou stránku reklamního sdělení, které umístil na servery Provozovatele. Podpisem smlouvy dává Inzerent souhlas se šířením reklamního sdělení na všechny servery provozovatele nebo na spolupracující servery třetí osoby. Inzerent se zavazuje nahradit jakoukoliv peněžní čí nepeněžní újmu, včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli vzniklou škodu na základě práv průmyslového vlastnictví, porušování právních předpisů chránící nekalou soutěž, autorská a jiná práva duševního vlastnictví. Na vyžádání provozovatele je inzerent povinen doložit skutečnosti týkající se autorských práv průkaznými doklady.

Finanční podmínky a platba Inzerenta (fakturace)

Cena za reklamní kampaň se řídí platným ceníkem Provozovatele. Inzerent se zavazuje uhradit cenu za inzerci, reklamu nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy, není-li domluveno jinak. Inzerent je povinen uhradit částku v plné výši včetně 20% DPH. Provozovatel vyžaduje vždy platbu předem před spuštěním reklamní kampaně. V případě, že platba nebude na účet provozovatele připsána řádně a včas, není provozovatel povinen kampaň realizovat. Daňový doklad (fakturu) Vám vystavíme nejpozději 14 den po zaplacení reklamní kampaně. Celková fakturovaná částka nesmí být nižší než 1000 Kč (včetně DPH).

Odstoupení od smlouvy, výpovědní lhůta

Přeje-li si Inzerent odstoupit od smlouvy před začátkem kampaně, je povinen, a to nejpozději pátý pracovní den, písemně vyrozumět Provozovatele služby. V opačném případě může Provozovatel účtovat storno poplatek nebo využít výpovědní lhůty. V případě odstoupení od smlouvy v pozdější době před začátkem kampaně je účtován storno poplatek 30 % z ceny objednané kampaně. Výpověď musí být učiněna písemně a počíná běžet dnem doručení provozovateli. Provozovatel může okamžitě ukončit inzerci z těchto důvodů: při prokázaném porušování podmínek inzerce, inzerent poškozuje inzercí Provozovatele nebo třetí stanu, inzerent nepodniká dle platných zákonů ČR, inzerent nezaplatil za služby. V těchto případech může být inzerce ukončen okamžitě a bez nároku na náhradu poskytnuté doby inzerce. Nezaplacení výzvy k platbě, nevyužívání služeb serveru a neaktualizace inzerátů neznamená ukončení inzerce ze strany realitní kanceláře. Ukončení je vždy nutno potvrdit písemně na adresu Provozovatele.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se zavazují nesdělovat údaje a informace, získané v rámci spolupráce, třetí straně. Podepsáním objednávky Inzerent, stvrzuje, že souhlasí s výše uvedenými všeobecně smluvními podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné smluvní podmínky, a to i bez předchozího upozornění změnit.

Inzerent prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů o své osobě jakožto subjektu údajů za účelem obchodu nebo služeb podle zákona č. 101/2000 Sb.

Zlínské reality